Nové připojení na vodovod

Vodovodní přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení z vodovodního řadu společně s uzávěrem je součástí vodovodního řadu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Technické podmínky připojení na vodovodní síť

Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady vlastník přípojky (odbočení s uzávěrem je součástí vodovodní sítě, materiál hradí provozovatel mimo zemních prací).

Ochranné pásmo vodovodní přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí přípojky na každou stranu 1,5 m.

Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka včetně vodoměrné sestavy.

Odběratel nesmí spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.

Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad může provézt pouze provozovatel.

Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru, způsobu napojení a trasy vodovodní přípojky dané provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům provozovatele vodovodní sítě, je odběratel na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy.

Při vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky musí být respektována ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a všech platných předpisů, včetně požadavků provozovatele vodovodní sítě.

Ke zřízení vodovodní přípojky je nezbytné:
 1. Získání vstupních informací – návštěva v DKM Moravia a projednání stavebního záměru, projednání možnosti zřízení vodovodní přípojky, získání podkladů o vodovodním řadu, technické projednání řešení vodovodní přípojky.
 1. Projektová dokumentace – v rozsahu pro vydání stavebního povolení, které musí obsahovat:
 • technickou zprávu (popis, výpočet požadovaného množství,..),
 • situační výkres (stávající vodovod, navrženou přípojku, a také inženýrské sítě v měřítku 1:500, 1:1000),
 • katastrální snímek (parcelní číslo, zákres vodovodu a přípojky, včetně širšího okolí – lokalizace v měřítku 1:2880, 1:1000),
 • podélný řez (poloha uložení vodovodu a přípojky, spád přípojky včetně způsobu uložení potrubí přípojky v měřítku dle situačního výkresu),
 • kladečský plán (skladba napojení na vodovod, potrubí, skladba vodoměrné sestavy),
 • vodoměrná šachta nebo půdorys podlaží, kde bude vodoměrná sestava.

Poznámka: projektová dokumentace musí být zpracována pouze právnickou nebo fyzickou osobou, která má oprávnění k projektové činnosti ve smyslu platných předpisů, musí být provedena dle požadavků DKM Moravia a bude zástupcem DKM Moravia odsouhlasena.

 1. Stavební povolení – získání stavebního povolení dle požadavku příslušného stavebního úřadu (žádost, výpis z Katastru Nemovitostí, souhlasy dotyčných účastníků stavby, požadavky Stavebního Úřadu).
 1. Realizace přípojky – před zahájením realizace vodovodní přípojky, to je výkopových prací, provést oznámení DKM Moravia a projednání podmínek a doby realizace vlastního napojení na vodovodní řad a osazení vodoměrné sestavy.

Napojení na vodovodní řad a osazení vodoměru provádí pouze DKM Moravia. V průběhu realizace si DKM Moravia vyhrazuje právo provedení kontroly a dále požaduje oznámení zahájení záhozů 3 dny předem. Součástí realizace přípojky je kontrola hotové stavby před záhozem, jež se provádí za účasti pracovníka DKM Moravia před zásypem.

 1. Kolaudace provedení přípojky – součástí kolaudace bude předání DKM Moravia potřebných dokladů, např. geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a tlakovou zkoušku.
 1. Dodávka pitné vody – žádost o montáž vodoměru, jemuž předchází žádost uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody mezi DKM Moravia a majitelem připojené nemovitosti. Montáž a zaplombování vodoměru.