Cíle nového vedení DKM Moravia a.s.

(Zveřejněno také v městském zpravodaji Dolních Kounic – Novinky z DKM 2/2015)

Lepší služby občanům
  • Podpora občanů, kteří se nemohou připojit na kanalizaci

Prověřovali jsme možnost řízeného  vyvážení jímek od občanů z Dolních Kounic a Mělčan, kteří dosud nemají na své ulici novou kanalizační síť. Jímky by byly vyváženy do naší ČOV za jasně určenou, rozumnou cenu. Bohužel to čistička  technicky neumožňuje. Vyprázdnění fekálního vozu do čističky snižuje množství bakterií nutných k čištění  odpadní vody (zjednodušeně řečeno). Dále je zde nebezpečí, že v dodaném odpadu budou např. kusy betonu nebo železa ze starých stěn vyvážené jímky a ty mohou poškodit technologii čističky. Hledáme další možnosti.

  • Tvrdost vody

Všichni se setkáváme s tím, že kvalita vody v Dolních Kounicích není nejlepší, je velmi tvrdá, což se výrazně projevuje usazováním vodního kamene a nižší životností spotřebičů jako pračka nebo bojler. Měřená tvrdost vykazuje dlouhodobě hodnoty okolo 4,0 mmol/l, přitom normou je dané rozmezí 2,0-3,5 mmol/l, to také znamená, že tvrdost vody dlouhodobě nevyhovuje předpisům. Prověřujeme způsoby jak kvalitu vody zlepšit, ideálně s podporou dotací z krajského úřadu nebo EU.

  • Bezdrátové odečítání vodoměru

Již od poloviny roku 2014 byly na některých odběrných místech instalovány nové typy vodoměrů s možností dálkového odečtu spotřeby vody. Chceme pokračovat v této aktivitě započaté předchozím vedením DKM a zjednodušit tím  postup při odečítání vody ve více domácnostech se ztíženým přístupem k vodoměru.

 

Transparentnost, informovanost
  • Průhledné hospodaření

Kromě povinně zveřejňovaných účetních závěrek chceme zpřístupnit na webových stránkách smlouvy, seznam dodavatelů, uhrazené faktury a další informace z hospodaření a aktivit společnosti tak, aby byly všem dostupné.

  • Více informací na internetu a v časopisech

Spustili jsme nové obsáhlejší internetové stránky, které postupně rozšiřujeme. Navštivte je na www.dkmmoravia.cz a přihlašte se k odběru novinek. Naleznete tam detailnější informace k zde zmiňovaným bodům. Informace z DKM se budou pravidelně objevovat i v městských časopisech.

 

Lepší řízení nákladů, nastavení postupů a komunikace
  • Optimalizace nákladů

Plánujeme podrobně, položku po položce, prověřit veškeré provozní náklady společnosti s cílem snížit je na minimum a tím maximálně zefektivnit hospodaření. Plánujeme navrhnout městu spolupráci při výběru dodavatelů energií a služeb tak, abychom společným výběrovým řízením dosáhli nejvýhodnějších podmínek.

  • Více času na potřebné věci

V současné době jsou zaměstnanci DKM zatěžkáni papírováním, v pravém smyslu toho slova. Většina opakující se administrativy je uskutečňována papírově, např. všechny záznamy o odečtech vodoměrů jsou na jedněch kartičkách, které při odečtu technici vozí s sebou a zapisuje se přímo do nich. Nebo transakce na bankovním účtu musí být ručně přepisovány do účetního systému. Rovněž příkazy k úhradě závazků jsou stále znovu a znovu přepisovány do příkazů k úhradě.  Naším cílem je zautomatizovat některé činnosti pomocí počítače nebo mobilních telefonů. Prvním krokem je přechod na nový účetní systém, který řeší automatické propojení s bankovním účtem a zefektivnění mnoha dalších postupů. Před dalším odečtem vodoměrů bude již připravena elektronická databáze pro jednodušší zapisování a automatickou kalkulaci.

  • Jasná a sdílená komunikace

Byly zřízeny sdílené emaily vedeni@dkmmoravia.cz a servis@dkmmoravia.cz které doplnily adresu info@dkmmoravia.cz.  Emaily mohou číst a odpovídat na ně členové dané skupiny, takže je zaručena informovanost a zastupitelnost.

 

Vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování se až do uzavření případu nebudeme vyjadřovat k dalším zjištěním sovisejícím s odchodem obchodního náměstka paní Martiny Šustové ze společnosti DKM Moravia a.s. ani k její reakci na článek “Novinky z DKM 1/2015“.

 

Tento článek a také článek “Novinky z DKM“ uveřejněný v městském periodiku 1/2015 sestavili zástupci města Dolní Kounice ve vedení společnosti, jmenovitě Radek Vévoda, předseda představenstva, Jaroslav Novotný, člen představenstva, Petr Koťara, člen dozorčí rady a Zdeněk Trecha, člen dozorčí rady. Oba články vyjadřují názory všech výše jmenovaných.