Záložní zdroj pitné vody

Obec Mělčany schválila svým zastupitelstvem vybudování záložního zdroje pitné vody v k.ú. Mělčany. Postup bude následující:

 • Jedná se v první fázi o vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu
 • Akce je dotována Státním fondem životního prostředí z programu OPŽP
 • Výše dotace na projekt je 90% uznatelných nákladů. Sem patří zhotovení projektové dokumentace (cca  3 000,-) , podání žádosti o dotaci (cca 18 000,-), realizační náklady vrtu a technický dozor investora (cca 7000,-). Spoluúčast obce Mělčany je 10%.
 • Hloubka vrtu se předpokládá od 60 do 80 m (bude upřesněno po geofyzikálním měření lokality)
 • Náklady realizace se pohybují při hloubce 80 m cca do 600 000,- Kč – bude upřesněno po zpracování projektu a položkového rozpočtu.
 • Projekt zahrnuje provedení geofyzikálního měření, vrtné práce, čerpací zkoušky, odběry a rozbory vody akreditovanou laboratoří, zpracování závěrečné zprávy s vyhodnocením výsledků a geodetické zaměření vrtu.
 • Na základě výsledků rozborů vody je navržen další postup (připojení vrtu k soustavě, územní a vodoprávní řízení, případně navržená úprava kvality vody)
 • Předpoklad podání žádosti o dotaci – do konce února 2015
 • Předpoklad provedení vrtných prací a následných prací – červen až říjen 2015
 • Předpoklad proplacení dotace SFŽP – do půlky prosince 2015
 • Předpoklad legalizace a připojení vrtu – dle rozhodnutí zastupitelstva obce, dá se stihnout do 1.5.2016.